Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54)

Kościół otrzymał od Chrystusa jako dar największy Eucharystię. Dlatego Kościół troszczy się, aby chrześcijanie dobrze rozumieli tajemnicę Eucharystii, świadomie, aktywnie, pobożnie i owocnie w niej uczestniczyli. Czyni to szczególnie podczas przygotowania dzieci do pierwszego, pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Przygotowanie to zmierza do wyrobienia u dzieci postawy dysponującej do właściwego przeżywania Eucharystii. Ważnym elementem tego przygotowania jest też sam przebieg i przeżycie przez dzieci uroczystości pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie I poprzez katechizację, udział we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane i spotkania w parafii. W III klasie rozpoczyna się bezpośrednie przygotowanie do uroczystego przyjęcia Komunii Świętej. Rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, uczenie prawd wiary, udział w życiu liturgicznym parafii, mszę świętą. W ten sposób dzieci będą uczyły się, mając przykład rodziców, słuchać Słowa Bożego i żyć nim na codzień i pomogą im wejście w komunię z Bogiem i Kościołem, która najpełniej wyraża się w ponownym przystępowaniu do Eucharystii. „Kto spożywa Moje Ciało trwa we Mnie a JA w nim”.

Sakrament pokuty
Dzień Pierwszej Komunii świętej to misterium spotkania się z niepojętym Bogiem, który objawia się człowiekowi z całą pełnią swoich darów, pod postaciami Chleba i Wina. Po drodze jednak do ołtarza dziecko zatrzymać się musi przy konfesjonale. Rodzice powinni w możliwie najdelikatniejszy sposób pomóc księdzu przygotowującemu dziecko do Sakramentu Pojednania i Pierwszej Komunii św. Niech konfesjonał od pierwszej chwili nie  tyle stanie się miejscem samooskarżania się, lecz miejscem całkowitego oddania się przebaczającej Miłości Jezusa Chrystusa w sakramentalnej posłudze kapłana. „Komu odpuścicie grzechy są im odpuszczone… „

Dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu stosownych dokumentów. Natomiast przygotowanie ma miejsce wyłącznie w parafii zamieszkania rodziców.

Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej należy przedstawić:

  • potwierdzenie udziału dziecka wraz z rodzicami w trzyletnim przygotowaniu,
  • świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjęty przez dziecko w innej parafii,
  • pisemną zgodę Księdza Proboszcza z własnej parafii (jeśli dziecko należy do innej parafii),
  • zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację i dopuszczeniu do I Komunii Świętej wydane przez katechetę.